kat. B

OSK Danuta

Kategoria B uprawnia do jazdy:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagania:

 1. WYMOGI PRAWNE:
 2. Szkolenie, może  rozpocząć  osoba,  która  ukończyła:
 • ukończone 18 lat dla kat. B
 • badania (posiada orzeczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kierowania  pojazdem)
 • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
 • wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm – lewy półprofil z widocznym uchem
 • ma zgodę  rodziców  lub  opiekuna,  jeżeli  nie  ukończyła  18 lat
 • Szkolenie  może  być  rozpoczęte  do  3  miesięcy  przed  uzyskaniem  wymaganego  przepisami  wiek
  1. CZAS TRWANIA  SZKOLENIA:
  2. Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  każdy  kursant  przed  dopuszczeniem  do  egzaminu  wewnętrznego  musi  zaliczyć  co  najmniej:
  • 30 godzin  lekcyjnych  zajęć  teoretycznych,
  • 30 godzin  zegarowych  zajęć praktycznych
  W  przypadku  posiadania  uprawnień  kat.  B1  minimalny  program  zajęć  dla  kat.  B  obejmuje:
  • zwolnienie z  zajęć  teoretycznych,
  • 20 godzin  zegarowych zajęć praktycznych
   1. EGZAMIN WEWNĘTRZNY:
   2. Szkolenie  kończy  się  egzaminem  teoretycznym  i  praktycznym.  Egzamin  przeprowadza  się  zgodnie  z  wymogami  i  kryteriami  określonymi  w  przepisach  regulujących  przebieg  egzaminu  państwowego.  Egzamin  odbywa  się  po  realizacji  wszystkich  wymaganych  programem  godzin  dydaktycznych.
  • Część  teoretyczną  egzaminu  wewnętrznego  przeprowadza  się  za  pomocą  programu  komputerowego.  Warunkiem  dopuszczenia  osoby  szkolonej  do  dalszej  części  egzaminu  jest  uzyskanie  wyniku  pozytywnego  z  części  teoretycznej.Część  praktyczna  na  egzaminie  wewnętrznym  przeprowadza  się  dwuetapowo,  pierwszy  etap  na  placu  manewrowym,  a  drugi –  podczas  jazdy  w  ruchu  drogowym.